Kurser og foredrag

Kurser, undervisning og foredrag

Nedenfor ses en liste over udvalgte kursusdage, jeg afholder. Jeg laver også gerne kursusdage ud fra netop jeres behov. Tryk på kursusdagen og læs mere.

 

Undervisningen har til formål yderligere at kvalificere deltagernes daglige praksis. Undervisningen kan bestå af en enkelt temadag eller et undervisningsforløb på flere dage. Du er velkommen til at kontakte mig og finde ud af, hvordan et forløb kan tilpasses dine/jeres behov.

 

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem undervisning og øvelser. I den teoretiske del af undervisningen inddrages eksempler fra praksis for at gøre teorien mere levende og relevant. Jeg har fokus på, at teorien skal omsættes til brugbar praksis i deltagernes dagligdag. Gennem øvelser udfordres deltagerne og udvikler færdigheder og evner. Teorien får alene mening og liv i praksis. Undervisningsforløbet tilpasses deltagerne bl.a. i forhold til ønsket niveau.

Vurdering af mentaliseringsevne hos forældre - Certificering i PDI-RF

Bliv certificeret koder i at vurdere refleksiv funktion ved brug af Parent Development Interview (PDI-RF)

Kurset foregår over tre dage d. 23 og 24 maj samt d. 27 juni 2018. Herefter har du mulighed for at blive certificeret ved at gennemføre en reliabilitets-test.

Læs mere om kurset her: Vurdering af mentaliseringsevne hos forældre

 

Den mentaliseringsbaserede tilgang – hvordan kan vi arbejde mentaliseringsbaseret?

 • Introduktion til mentalisering (hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt?)
 • Hvordan udvikles mentaliseringsevnen?
 • Grundlæggende principper og værktøjer i den mentaliseringsbaserede tilgang.
 • Hvordan fremmes evnen til at mentalisere?
 • Mentaliseringsbaseret konfliktløsning

Dagen indeholder øvelser og tilpasses deltagernes praksis. Kursusdagen henvender sig primært til professionelle på det sociale og pædagogiske område herunder socialpædagogik, specialpædagogik, familiebehandling, myndighedsområdet mm.

Vurdering af mentaliseringsevne hos forældre (eller plejeforældre)

 • Hvad er refleksiv funktion?
 • Hvilken rolle spiller mentaliseringsevne for forældrekompetence?
 • Eksisterende metoder
 • Mere detaljeret gennemgang af Adult Attachment Interview, Parental Development Interview og Refleksiv Funktions Skala

Dagen giver deltagerne et indblik i, hvordan mentaliseringsevne vurderes. Kursusdagen er relevant for psykologer, der udformer forældrekompetenceundersøgelser, familiekonsulenter, der vurderer forældrekompetencer, familieplejekonsulenter, som godkender og matcher plejeforældre og plejebørn mm. Dagens konkrete indhold tilpasses deltagernes arbejdsopgaver – hvad ønsker I at tage med jer fra kurset? Kursusdagen kan tilpasses også behandlergrupper og myndighedspersoner, som vurderer mentaliseringsevne hos en bestemt gruppe af mennesker (f.eks. alkohol- og stofmisbrugere). Øvelser inddrages for at øge deltagernes udbytte af undervisningen.

Hvordan kan vi som professionelle understøtte mentalisering i familien?

 • Hvad er mentalisering?
 • Hvilken betydning har forældrenes mentaliseringsevne for barnets udvikling?
 • Gennemgang af de grundlæggende principper, elementer og teknikker i eksisterende mentaliseringsbaserede interventioner rettet mod forældre.
 • Opbygning, struktur og behandlerens/den professionelles rolle.

Dagen indeholder øvelser og rollespil. Dagen kan være en indføring i mentaliseringsbaseret terapi til familier (MBT-F), Minding the Baby (som specifikt retter sig mod forældre til mindre børn) eller en kombination heraf.

Det professionelle møde med flygtninge

 • Introduktion til traumer og traumatisering (typiske kendetegn, primær og intergenerationel traumatisering)
 • Hvad vil det sige at arbejde udviklingsorienteret?
 • Om opsporing, forebyggelse og behandling
 • Konkrete mentaliseringsbasererede metoder til at arbejde mentaliseringsbaseret
 • Forældresamarbejde
 • Hvad betyder din egen kulturforståelse?
 • Principperne i TUMP præsenteres (traumeinformeret, udviklingsorienteret og mentaliseringsbaseret praksis)

Dagens indhold tilpasses jeres praksis.

Kurser til plejeforældre

Forskning og bedste praksis peger på, at den faglige støtte, plejeforældre modtager, påvirker anbringelsens udfald – både ift. at undgå sammenbrud og ikke mindst for at sikre barnets/den unges udvikling og trivsel. Den faglige støtte til plejeforældre består primært af løbende supervision og undervisning.

På baggrund af en solid erfaring på anbringelsesområdet har jeg i løbet af de sidste år udviklet kursusdage særligt til plejeforældre. At påtage sig omsorgen for et barn/en ung i pleje er ofte krævende og stiller store både personlige og faglige krav til den enkelte plejeforælder. Det er afgørende, at plejeforældre klædes godt på til at varetage den vigtige opgave, de står med.

Nedenfor ses de kursusdage, jeg oplever størst efterspørgsel på. Jeg afholder både enkeltstående kursusdage og undervisningsforløb bestående af flere kursusdage. Indholdet kan tilpasses jeres ønsker og behov. Jeg har positiv erfaring med at gøre undervisningen levende og nærværende ved på samtlige kursusdage at inddrage eksempler og cases fra praksis samt benytte relevante øvelser. Kursusbevis udleveres til hver deltager.

Mentalisering i arbejdet med anbragte børn og unge

 • Introduktion til mentalisering (hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt?)
 • Hvordan understøttes barnets udvikling via mentalisering?
 • Grundlæggende principper og værktøjer i den mentaliseringsbaserede tilgang
 • Mentaliseringsbaseret konfliktløsning

Deltagerne får udleveret en samling af mentaliseringsværktøjer, som kan bruges i praksis. Værktøjerne præsenteret på kursusdagen.

Omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge

 • Primær og sekundær traumatisering -forskellige traumetyper
 • Konsekvenser af omsorgssvigt og traumer for barnets udvikling
 • Hvordan ser det ud? Typiske kendetegn og symptomer
 • Hvad ligger der bag barnets adfærd og symptomer?
 • Metoder til forebyggelse, behandling og udvikling -hvad kan plejeforældrene gøre? Herunder redskaber til mødet med børn, der har oplevet seksuelle overgreb.

At samtale med anbragte børn og unge

 • Hvad kan du gøre for at skabe de mest optimale betingelser for at kommunikere og tale med dit plejebarn?
 • At sætte rammen for samtalen –roller og formål
 • Redskaber til at skabe optimal kontakt og samspil
 • Konkrete spørgeteknikker og opmærksomhedspunkter
 • Konkrete redskaber (signs of safety, netværkscirkel, mindmap, identitetsskjold, en dokumentar om mig, feedback informed treatment, fra drømme til virkelighed)

Resultatdokumentation i plejefamilien

 • Hvad er resultatdokumentation, og hvorfor er det vigtigt?
 • Integrated Children´s System (ICS) Hvad er ICS? Hvordan kan ICS bidrage med kvalitet i anbringelser?
 • Hvordan kan ICS bruges som konkret metode i plejefamilien?
 • Procedure og værktøjer genenmgås (statusbeskrivelser, samarbejde med forældre og det tværfaglige samarbejde med andre professionelle, involvering og inddragelse, målsætning mv.).

Dagen tilrettelægges ud fra, hvilke metoder til resultatdokumentation, der anvendes i netop jeres kommune. Læs mere om ICS her: ICS og mentalisering.

Mentalisering i forældresamarbejdet

 • Om forældresamarbejde -typiske problemstillinger og dilemmaer
 • Introduktion til mentalisering
 • Hvad er mentaliserende kontra ikke mentaliserende samspil?
 • Hvordan kan mentalisering bruges i samarbejdet med forældre?
 • Konkrete principper og værktøjer gennemgås.
 • Hvordan fastholder man sin egen ro og mentaliseringsevne?

Teenagere i plejefamilien -mentalisering som værktøj til mødet med den unge

 • Ungdommen –en periode med mulighed for både risici og mulighed for udvikling
 • Sammenbrud i anbringelser af unge –hvordan kan vi forstå det?
 • Unge med anden etnisk baggrund end dansk
 • Risikoadfærd -mentaliseringsbaserede værktøjer til håndtering heraf
 • Konkrete værktøjer til at understøtte udvikling –gennemgang og øvelser
 • Mobning –forståelse og håndtering

Anbragte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

 • Primær og sekundær traumatisering -hvordan påvirker det barnet?
 • Metoder til forebyggelse og behandling af traumer hos børn -hvad kan plejefamilien gøre?
 • Den professionelles kulturforståelse
 • Særlige opmærksomhedspunkter (anbringelsesstatistik, FN’s børnekonvention, kulturel matchning, identitetsopfattelse, forældresamarbejde, uledsagede flygtningeunge, forhindringer og udfordringer for anbringelse i plejefamilie mm).

Mentalisering og traumer hos børn og unge

 • Introduktion til mentalisering (hvad er mentalisering og hvorfor er det vigtigt?)
 • Udvikling af evnen til mentalisering
 • Betydningen af traumer og omsorgssvigt for barnets udvikling
 • Primær og sekundære traumatisering
 • Adfærd, symptomer og det, der ligger bag
 • Metoder til arbejdet med traumer

Dagen indeholder øvelser og kan enten primært fokusere på børn og unge, voksne eller familier.

Mentalisering og misbrug

 • En mentaliseringsbaseret forståelse af misbrug -Hvorfor drikker/tager personen stoffer?<br
 • Betydningen af evnen til affektregulering og mentalisering (herunder mentaliseringssvigt og mentaliseringsniveauer)
 • Mentaliseringsbaseret behandling af misbrug
 • Grundlæggende principper og værktøjer
 • Præsentation af et udredningsredskab til at målrette indsatsen ud fra (The Specific Reflective Functioning Interview on Substance Abuse).
 • Læs mere om mentaliseringsbaseret behandling af misbrug her.

En mentaliseringsbaseret tilgang på anbringelsesområdet

 • Introduktion til en mentaliseringsbaseret tilgang på anbringelsesområdet (principper og værktøjer)
 • Hvordan kan man understøtte og gennemføre implementering af en mentaliseringsbaseret tilgang på anbringelsesområdet -vigtige elementer
 • Mentaliseringsbaseret supervision og kollegial sparring
 • Godkendelse af plejeforældre samt matchning af barn og foranstaltning
 • Dagen kan både vedrøre en mentaliseringsbaseret tilgang i plejefamilie, på institution og opholdssted samt på myndighedsområdet

Mentalisering som konkret metode og tilgang i skolen

Den mentaliseringsbaserede tilgang er velegnet til at understøtte det enkelte barns udvikling, trivsel og læring såvel som det sociale fællesskab mellem børnene i dagtilbud og skole (både inkluderende og specialiserede). At arbejde med mentalisering vil sige, at du som professionel har et systematisk og vedholdende fokus på at forstå adfærd (både egen og barnets) ud fra de følelser, tanker, intentioner mm., som ligger bag. Kursusdagen vil forklare og begrunde dette yderligere samt præsentere konkrete principper til anvendelse i praksis. Undervejs inddrages eksempler og temaer fra hverdagen.

 • Hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt i skolen? Erfaringer fra USA og England.
 • Inklusion herunder børn med særlige behov.
 • Konfliktløsning (bl.a. håndtering af mobning).
 • Hvordan skabes optimale betingelser for læring, trivsel og udvikling? Konkrete principper og værktøjer gennemgås.
 • Mentalisering i forældresamarbejdet