Autoriseret psykolog Maja Nørgård Jacobsen

Kvalitet i den psykologfaglige indsats

Jeg beskæftiger mig med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge samt de voksne omkring dem. Jeg har i en årrække beskæftiget mig med flygtningebørn- og unge og brænder for dette arbejde. Jeg er meget optaget af at udfærdige kvalificerede og ordentlige forældrekompetenceundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser og tilknytningsundersøgelser.

Maja Nørgård Jacobsen

Jeg arbejder primært ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang, og jeg beskæftiger mig med udsatte børn, unge og familier.

Jeg er særligt optaget af vurdering af mentaliseringsevne som et arbejdsværktøj, der kvalificerer den professionelle indsats i arbejdet med udsatte unge og voksne. Det kan både være i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser, i misbrugsbehandling, i familiebehandling, i forbindelse med godkendelse af plejeforældre, i arbejdet med anbragte unge osv. Jeg samarbejder med Center for Integration.

Jeg har specialiseret mig i den mentaliseringsbaserede tilgang (herunder udredning af mentaliseringsevne) og har bl.a. en efteruddannelse fra Anna Freud Centret i mentaliseringsbaseret terapi for familier, mentaliseringsbaseret behandling af unge samt vurdering af mentaliseringsevne. Jeg er certificeret til at udrede mentaliseringsevne ved brug af Refleksiv Funktions Skala til både Adult Attachment Interview og Parent Development Interview og uddannet til at træne andre i at vurdere mentaliseringsevne ved brug af Parent Development Interview. Jeg er også certificeret i observationsmetoden Parental Embodied Mentalizing.

Jeg arbejder ud fra psykologloven, som bl.a. foreskriver, at psykologer er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Kvalificerede indsatser

Jeg har stor erfaring med og engagement i at indføre en mentaliseringsbaseret tilgang på anbringelsesområdet -både i familiepleje og på opholdssted/institution. Derudover faciliterer jeg også indføring af en mentaliserende tilgang i dagtilbud (primært vuggestuer og børnehaver) og på skoleområdet (både på almen- og specialområdet). Tilgangen er oplagt til at understøtte børns udvikling, at skabe sunde fællesskaber blandt børn (og blandt børn og voksne) samt arbejdet med inklusion.

Jeg er optaget af, hvorledes vi på det sociale område ved at foretage en konkret, kortfattet og fagligt kvalificeret vurdering af personens (eller familiens) aktuelle måde at fungere på kan øge effekten af den indsats, vi igangsætter. Den indledende vurdering er rettesnoren for, hvad vi skal arbejde med og hvordan (metoder og konkrete pædagogiske strategier). En del af mit arbejdsliv bruger jeg således på at hjælpe andre professionelle med at indføre metoder hertil. Jeg har bl.a. udviklet metoder til at arbejde såvel traumeinformeret som udviklingsorienteret. Disse metoder kan bl.a. anvendes i det opsporende arbejde af udsatte børn og unge samt i indsatser rettet mod selvsamme børn og unge. Jeg har udviklet metoden: Traumeinformeret, Udviklingsorienteret, Mentaliseringsbaseret Praksis (TUMP) som en måde at gå til det professionelle arbejde med børn, unge og familier, der har særlige behov.

Forfatterskab

Jeg har udgivet to bøger om mentalisering. Den ene bog “Mentaliseringskompetence i professionel praksis med udsatte børn, unge og familier” ved Frydenlund i 2015. Den anden bog har titlen “Mentalisering i dagtilbud og skole” og er udgivet ved Dafolo i 2015.

Jeg har sammen med Berit Mus Christensen endnu en udgivelse undervejs. Bogen har titlen “Med mig selv som redskab” og handler om vores egne følelser som professionelle i arbejdet med mennesker.

Foruden de tre bøger, har jeg skrevet en række artikler om mentalisering og traumer. Se mere under: Udgivelser

Fokusområder

ForældrekompetenceundersøgelserRefleksiv funktion og mentaliseringsevneForfatter til flere bøger om mentaliseringBørnepsykologiske undersøgelser og tilknytningsundersøgelser