Mentalisering til arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i skolen

Mentalisering er et begreb, som aktuelt er meget populært i pædagogisk og social praksis. En mentaliserende tilgang kan bruges i dagtilbud for mindre børn for at facilitere børnenes udvikling og læring. Derudover understøtter tilgangen trivsel både hos børnene og de profesionelle. At de voksne mentaliserer, er grobunden for tryghed og tillid.

I forlængelse heraf er tilgangen en oplagt metode til brug i skolen med henblik på at skabe optimale betingelser for den enkelte elevs læring.  Ikke mindst bidrager tilgangen til udvikling af børnenes socio-emotionelle evner, der er en vigtig del af grundlaget for at være “undervisningsparat”.

I en af bog udgivet i 2014 præsenteres mentalisering som et betydningsfuldt arbejdsredskab under titlen “Lærerens grundfaglighed”.  Bogen er udgivet med Jens Christian Jacobsen som redaktør. En anden bog med titlen “Mentalisering i dagtilbud og skole” giver et indblik i, hvordan du som lærer eller pædagog kan bruge en mentaliserende tilgang i arbejdet  herunder med børn, der har særlige behov for støtte. Bogen er skrevet af undertegnede og du kan læse mere om bogen her: Mentalisering i dagtilbud og skole.

Det pædagogiske arbejde med børn, der har særlige behov for støtte, er ofte forbundet med en række udfordringer for den fagprofessionelle. Først og fremmest skal man som lærer eller pædagog kunne understøtte barnets udvikling, trivsel og læring med afsæt i lige præcis de specifikke vanskeligheder og ressourcer, som det enkelte barn har. Derudover vil man som lærer eller pædagog ofte opleve, at arbejdet med disse børn berører en fagpersonligt. Følelser som vrede, frustration og utilstrækkelighed kan opstå. Den mentaliserende tilgang giver et bud på. hvordan du som fagprofessionel kan bruge mentalisering som et konkret værktøj til at understøtte barnets udvikling og læring samt til at opnå bevidsthed om dine egne reaktioner.

Både i forbindelse med inklusion og skolereformen er mentalisering relevant. Hvad angår inklusion er mentalisering aktuelt, da inklusion bl.a. stiller store krav til læreren om at forstå baggrunden for elevernes adfærd. Adfærd, som umiddelbart kan synes uforståelig, vil give mening med fokus på hvilke mentale tilstande, der kan ligge bag adfærden. På den baggrund kan barnet mødes på udviklingsfremmende vis, konflikter løses, egne reaktioner tages hånd om, passende mål sættes, relevante strategier udformes og afprøves og så videre. Som en del af skolereformen skal lærere tilbringe mere tid sammen med eleverne, og det gør det endnu mere relevant at have fokus på, hvordan barnets og gruppens udvikling og trivsel understøttes for at optimere læringsmiljøet. Er du interesseret i yderligere begrundelser for, hvorfor en mentaliserende tilgang er relevant i skolen, henvises til kapitel 1 i bogen ”Mentalisering i dagtilbud og skole”.

Jeg afholder en kursusdag om emnet med følgende programpunkter:

  • Hvad er mentalisering, og hvorfor er det vigtigt i skolen?
  • Erfaringer fra andre lande
  • Inklusion af børn med særlige behov -Hvilke behov er der tale om?
  • Konkrete principper og værktøjer i den mentaliseringsbaserede tilgang
  • Konfliktløsning og håndtering af mobning
  • Mentaliserende vs. ikke-mentaliserende forholdemåder
  • Der vil være indlagt en eller to øvelser i løbet ad dagen.
  • Dagen tilpasses deltagernes kontekst (almen eller specialtilbud, dagtilbud eller skole mm.)
Flere artikler fra samme kategori
Indlæg om mentalisering
Typiske misforståelser af selvskadende adfærd -Om at fastholde og genvinde sin evne til at mentalisere

Denne artikel giver et kortfattet indblik i den mentaliseringsbaserede forståelse af selvskadende adfærd. Ud af denne forståelse udspringer metodiske principper for, hvordan man som professionel bedst håndterer selvskadende adfærd.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentalisering af dit barn –til forældre med interesse for mentalisering

Dette indlæg beskriver kort hvordan og hvornår, du som forælder, mentaliserer ift. dit barn. Der gives konkrete eksempler, og det begrundes, hvorfor mentalisering er så vigtigt. Endelig opfordres du til at lave en konkret øvelse, som skærper din opmærksomhed på dine egne og dit barns følelser.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentalisering og ICS

Integrated Children´s System (ICS) er en metode, som oprindeligt blev udviklet i England med henblik på at optimere indsatser rettet mod udsatte børn og unge (særligt anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet).

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentaliseringsbaseret pædagogik

Mentaliseringsbaseret pædagogik kan anvendes i almene pædagogiske sammenhænge (såsom i daginstitutioner, fritidsklubber mv) med henblik på at optimere børnenes/de unges muligheder for udvikling og trivsel samt for at skabe et sundt arbejdsmiljø for personalet.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentalisering i behandling af skadelig alkohol- og stofbrug

I dette indlæg beskrives dele af baggrunden for at beskæftige sig med mentalisering i behandling af mennesker med et skadeligt forbrug af rusmidler.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Refleksiv funktion og evne til mentalisering – hvad er det?

I forbindelse med vurdering af mentaliseringsevne anvendes ordet refleksiv funktion. Af nogle bruges ordet refleksiv funktion synonymt med mentaliseringsevne.

Læs mere